חזון, מטרות ויעדים

חזון ההתאגדות

 • התאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל תהווה ארגון גג אוטונומי של כלל המרכזים הקהילתיים בישראל על כל צוותיהם.
 • ההתאגדות תפתח מקצועית את הארגונים החברים בה כארגונים הבונים חברה וקהילה, הזמינים לכלל התושבים, והמובילים לשיפור החברה בישראל, תוך שמירה על האוטונומיה והייחודיות של כל ארגון וארגון.
 • ההתאגדות תיזום ותטפח שיתופי פעולה בין הארגונים החברים בה לקידום מטרות חברתיות וקהילתיות ברמה הארצית, תעורר השראה ליזמות חברתית וקהילתית, תעודד חדשנות, תיצור ותפיץ ידע.
 • ההתאגדות תוכר כגוף המייצג את המרכזים הקהילתיים בישראל בפני גורמי ממסד בישראל ובעולם, תגדיר ותסמיך את אנשי המקצוע ותקבע מדדים לניהול ולהפעלה של המרכז הקהילתי.

יעדים

 1. הפצת מידע הדדי בין כל המרכזים תוך 3 חודשים מהיום:
  • באמצעות חידוש האתר של ההתאגדות באינטרנט לשימוש כלל החברים והזרמת מידע באופן שוטף לאתר על בסיס שבועי ע"י המנכ"לית.
  • באמצעות הקמת פורומים באינטרנט.
  • באמצעות השתלבות ברשת חברתית.
 2. יצירת לובי בשלטון המקומי ובשלטון המרכזי, בעזרת חברי ההתאגדות, ע"י קיום קשר שוטף ועקבי עם מקבלי ההחלטות לטובת יוזמות חברתיות-קהילתיות משותפות. תוקם ועדה לנושא זה תוך שלושה חודשים.
 3. שידוך בין מרכזים קהילתיים בישראל למרכזים קהילתיים בעולם. המנכ"לית של ההתאגדות והמנכ"לית של הפדרציה העולמית תאתרנה מרכזים קהילתיים בעלי עניין משותף ותשדכנה אותם זה לזה.
 4. קיום כנס שנתי במקומות שונים לכלל מנהלי המרכזים הקהילתיים החברים בהתאגדות ושאינם חברים בהתאגדות.
 5. שלוש פעמים בשנה יתקיימו מפגשים הקשורים באירועים יחודיים וחשיפת תוכניות ייחודיות של כל ארגון, על בסיס נכונות להגיע וללמוד.
 6. שלוש פעמים בשנה יתקיימו מפגשים הקשורים באירועים יחודיים וחשיפת תוכניות ייחודיות של כל ארגון, על בסיס נכונות להגיע וללמוד.
 7. שלוש פעמים בשנה יתקיימו מפגשים הקשורים באירועים יחודיים וחשיפת תוכניות ייחודיות של כל ארגון, על בסיס נכונות להגיע וללמוד.
 8. כל חבר בהתאגדות ייתן תרומה אחת לפחות בשנה להתאגדות , לדוגמה: אירוח כנס של ההתאגדות, חניכת עמית, מתן השתלמות, כהונה כיו"ר או כחבר וועדה. החברים יוזמנו לבחור את התרומה המתאימה להם לטובת חיזוק ההתאגדות, מתוך מאגר שיוצע לחברים ע"י המנכ"לית.
 9. הגדלת מספר הוועדות ועיבוי הקיימות עפ"י נושאים הקשורים לחזון. כל וועדה תקבע לפחות שלוש מטרות וכן יעדים להשגתן. כמו כן תקבע את מספר המפגשים שיתקיימו בשנה כנגזר מהמטרות שנבחרו.
 10. ועדת כספים תקבע קריטריונים לדמי חבר דיפרנציאליים.
 11. בחירת נושא שנתי מרכז אקטואלי – כנושא אחיד לכל הארגונים (לדוגמה: הפעלת הנוער בשעת חירום).
 12. פיתוח מערך השתלמויות מקצועיות לבעלי התפקידים השונים.
 13. ייצוג ההתאגדות בארגונים המקדמים תרבות, חברה וקהילה, בבינלאומיים לפחות פעם אחת בשנה ובארציים לפחות שלוש פעמים בשנה.
 14. הרחבת הקשרים ושיתופי הפעולה עם לפחות משרד ממשלתי אחד נוסף וכן הרחבת הקשרים ושיתופי הפעולה עם לפחות ארגון ציבורי אחד. כמו כן פיתוח והעמקת הקשר עם המטה של המרכז לשלטון מקומי.
 15. מתן פרס למרכז הקהילתי המצטיין ברמה ארצית בין כל המרכזים הקהילתיים לחברים ולשאינם חברים בהתאגדות תוך שנה מהיום.
דילוג לתוכן